Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków jest stowarzyszeniem działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zrzeszającym miłośników storczyków.
 
Zgodnie ze statutem, do celów Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków zalicza się popularyzację zainteresowania i wiedzy o storczykach, tworzenie warunków umożliwiających rozwój twórczej hodowli storczyków w kraju oraz szerzenie idei poszanowania zagrożonych i ginących gatunków storczyków.
 
Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków zostało założone 10 marca 2003 roku w Łodzi. PTMS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989r. z późniejszymi zmianami) oraz zatwierdzonego statutu towarzystwa.
 
Członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków działają w powołanych przez Zarząd Główny następujących oddziałach terenowych:
1. Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi
2. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdańsku
3. Oddział Warszawski z siedzibą w Warszawie
Ponadto PTMS współtworzą członkowie niezrzeszeni w oddziałach terenowych, działający na terenie całego kraju.
 
Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków, jako jedyne w Polsce, jest członkiem Europejskiej Komisji Storczykowej EOC, zrzeszającej towarzystwa storczykowe z obszaru Europy.